Tövbe Duası Tesbihatı nedir? Nasıl yapılır.?

TEVBE DUASI
Okunuşu
“Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah…
Bi adedi külli istiğfârin istağferahu’l- müsteğfirûn.”
Anlamı
Beni bağışla ya Rab, beni bağışla ya Rab, beni bağışla ya Rab…
 Senden bağışlanma dileyen bütün insanların tevbeleri sayısınca sana tevbe ediyorum.

TESBİH DUASI
Okunuşu 
“Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah…
Bi adedi külli tesbîhin sebbehahu’l- müsebbihûn.”
Anlamı
Ya Rabbi seni tesbih ederim, Ya Rabbi seni tesbih ederim, Ya Rabbi seni tesbih ederim… 
Seni tesbih eden bütün insanların söyledikleri tesbih sayısınca seni tesbih ederim.

HAMD DUASI
Okunuşu 
“Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah…
Bi adedi külli tahmîdin hamidehü’l- hâmidûn.”
Anlamı
Ya Rabbi sana hamdolsun, ya Rabbi sana hamdolsun, ya Rabbi sana hamdolsun… 
Sana hamd eden bütün insanların hamdleri sayısınca sana hamdolsun.

TEKBİR DUASI
Okunuşu
“Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber…
Bi adedi külli tekbîrin kebberahu’l- mükebbirûn.”
Anlamı
Ya Rabbi seni tekbir ederim, ya Rabbi seni tekbir ederim, ya Rabbi seni tekbir ederim… 
Seni tekbir eden bütün insanların söyledikleri tekbir sayısınca seni tekbir ederim.

TEHLİL DUASI
Okunuşu
“Lâilâheillallâh, Lâilâheillallâh, Lâilâheillallâh…
Bi adedi külli tehlîlin hellelehu’l- mühellilûn.”
Anlamı
Allahtan başka ilah yoktur, Allahtan başka ilah yoktur, Allahtan başka ilah yoktur… 
Seni tevhid edenlerin söyledikleri tevhid sayısınca seni tevhid ederim.

LAFZA-İ CELAL DUASI
Okunuşu
 “Allah, Allah, Allah… Bi adedi külli zikrin zekerehu’z- zâkirûn ve ğafele an zikrihi’l- ğâfilûn.”
Anlamı
Allah, Allah, Allah… Ya Rabbi seni zikredenlerin zikirleri ve seni zikretmekten gafil olanların gafletleri sayısınca seni zikrederim.Tövbe Duası


Okunuşu 

Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,

El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayye’l-Kayyûm ve etûbu ileyh

Ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-mağfirate ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-tevvâbu’r-âhîm

Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra

Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve 
va’dike mesteta’tu. 

Eûzü bike min şerri mâ sana’tu. Ebû u leke bi ni’metike aleyye ve ebû’u bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruz’-zunûbe illâ ente

Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve’l-Ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. 

Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. 

Lâ ilahe illallah Muhammedu’r- Resûlullah

Anlamı 

Ya Rabbi! Sen benim rabbimsin. 

Sana inandım. 

Sana güvendim.

Sana sığındım. 

Ellerimi sana açtım. 

Yüzümü sana döndürdüm. 

Kapına geldim. 

Beni kulluğuna kabul eyle.

Adem aleyhissselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, indirilen kitaplarına, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. 

Bugüne kadar işlemiş olduğum günahlarımdan pişman oldum. 

Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyorum.

Günahlarımı affeyle, Beni bağışla, Kulluğundan ayırma, kapından kovma, ellerimi boş çevirme Ya rabbi, Kötü alışkanlıklarımı terk etmeyi nasip eyle. 

Şeytana ve nefse uydurma. Bana dayanma gücü ver. Cehennem azabından koru. 

Cennetine dâhil eyle. Cennette Peygamber Efendimize komşu eyle. 

AMİN ALLAH TÖVBENİZİ KABUL ETSİN

Bolununsesifm

Yorumlar